T.C.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SIFIR ATIK YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Amasya Üniversitesi tüm birimlerinde eğitim, öğretim, araştırma, üretim-tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıkların, geri dönüşüm çeşitlerine göre ayrı ayrı toplanmasına, toplanan atıkların ayrıştırılıp güvenli bir şekilde geçici olarak depolanmasına, Üniversite dışına taşınması, mümkünse öncelikli olarak geri dönüşüm tesislerinde yeniden kullanılabilir ürüne dönüştürülmesine veya yeni ürüne dönüştürülmesi mümkün olmayan atıkların bertaraf edilmesinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Amasya Üniversitesi birimlerinde kullanım veya tüketim sonucunda ortaya çıkan kâğıt, plastik, cam, metal, kimyasal, tıbbi, biyolojik ve radyoaktif atıklar öncelikli olmak üzere, her türlü atığın, üretiminden geri dönüşümüne veya nihai bertaraf edilmesine kadar tüm süreçleri, bu kapsamda görevlendirilen komisyon ve tesis şube sorumlularının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3– (1) Bu Yönerge, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4– (1) Bu Yönergede geçen;

a)  Atık: Üniversitede kullanım sonucu tüketilemeyen veya kullanma olanağı kalmayan kâğıt, plastik, cam, metal, kimyasal, tıbbi, biyolojik, radyoaktif, elektronik ve benzeri atıklar öncelikli olmak üzere eğitim- öğretim/üretim, hizmet birimlerinde ve araştırma laboratuvarlarında oluşan atıklar ile kullanım veya tüketim sonucu doğaya bırakılacağı öngörülen her türlü atığı,

b)  Birim: Amasya Üniversitesine bağlı tüm birimlerini

c)     Bina/Tesis/Şube sorumlusu: Akademik birimlerde Dekan Müdür veya Fakülte/Yüksekokul Sekreterleri ve görevlendireceği personeli;

ç) Daire Başkanlığı: Sıfır Atık İşlemlerinin Yürütüldüğü Daire Başkanlığını

d)  Komisyon: Amasya Üniversitesi Sıfır Atık Komisyonunu

e)  Rektör: Amasya Üniversitesi Rektörünü

f)  Üniversite: Amasya Üniversitesini,

g)  Üst yönetici: Birim teşkilat yapısında en üstte yer alan (Üniversitenin rektör, akademik birimlerin dekan, müdür veya fakülte/yüksekokul sekreterleri rektörlük idari birimlerin genel sekreter, daire başkanı) yöneticiyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Genel İlkeler

MADDE 5– (1) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan diğer mevzuat ile uluslararası kabul görmüş atık düzenlemelerinin Üniversitede uygulanmasını sağlamak.

(2)    Üniversite birimlerinde zorunlu olmadıkça atık üretilmemesi için en yüksek seviyede önleyici tedbirler alınmasını sağlamak.

(3)  Üniversitede oluşan atıkların, mümkünse kullanılabilir ürüne dönüştürülmesini, dönüştürülmesi mümkün olmayan atıkların, insan sağlığına ve çevreye yönelik zararlı etkisini en aza indirecek şekilde saklanmasını veya bertaraf edilmesini sağlamak.

(4)   Üniversite personeli ile öğrencilerin, Üniversite içindeki ve dışındaki yaşamlarında sıfır

atık bilincine sahip olmalarını sağlamak.

(5)    Üniversite birimlerinde sıfır atık sorumlularını ve görevlerini belirlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sıfır Atık Yönetimi İşlemleri

Üniversite sıfır atık komisyonu ve görevleri

MADDE 6– (1) Üniversite Sıfır Atık Komisyonu; Rektörün görevlendireceği Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter veya Genel Sekreter Yardımcıları arasından görevlendireceği bir başkan ile biri sekreterya görevini yürütmek üzere akademik ve idari personel arasından seçilecek dört üyeden oluşur.

(2)    Üniversitenin sorumluluk ve yetki alanı içinde eğitim, öğretim, araştırma, üretim ve hizmet faaliyetleri sonucu oluşan atıkların; atık kutularından ayrı ayrı toplanması, güvenli bir şekilde geçici bir yerde depolanması, taşınması ve nihai bertaraf edilmesinin sağlanmasına ilişkin tüm süreçlerde birimlerin çalışmalarının eş güdüm içerisinde yürütülmesinden, ilgili Kanun ve yürürlükte bulunan yasal mevzuatın doğru ve etkin bir şekilde uygulanmasından sorumludur. Kurul bu görevini Üniversite Atık Yönetimi Koordinatörü aracılıyla yerine getirir.

(3)   Kurul, olağan toplantılarını ekim veya kasım ayları içerisinde yapar. Başkan gerek görülmesi halinde Kurulu veya birim atık sorumlularını olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4)   Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır;

a)    2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan mevzuat ile uluslararası kabul görmüş atık düzenlemelerinin Üniversitede uygulanmasını, bu Yönergenin yürütülmesini ve yürütme esnasında karşılaşılan sorunların saptanmasını, sorunların çözüm önerilerinin üretilmesini ve bu Yönergenin uygulama esaslarını belirlemek,

b)  Rektörün aldığı kararları yerine getirmek ve takip etmek,

c)  Bu Yönerge kapsamına giren güncel mevzuatı takip etmek ve Üniversitede uygulanmasını sağlamak,

ç) Üniversite sıfır atık yönetim planını onaylamak, Birimlerin kendi sıfır atık yönetim planlarını hazırlamalarını sağlanmak ve bu planların uygulanmasını ve güncellenmesi takip etmek,

d)  Sıfır atık yönetimiyle ilgili mevzuatın Üniversitede uygulanmasını sağlamak,

e)  Sıfır atık konusunda birimlerde eğitimler ve bilgilendirme toplantıları organize etmek,

f)  Gerekli hallerde Üniversite birimlerinde oluşan atıklar ile Üniversite sıfır atık yönetimi konularında üst yönetime ve birimlere bilgi, teknik destek ve danışmanlık hizmeti vermek,

g)  Sıfır atık konusunda Rektör adına birimlerde denetimler yapmak veya yaptırmak,

ğ) İlgili Kanun ve yürürlükte bulunan atık mevzuatındaki değişiklikleri izlemek ve birimlere uygulamayı aktarmak,

h)   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Amasya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,

ı) Kurum içi bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri düzenlemek,

i)   Yürürlükte bulunan sıfır atık yönetim planı hakkında Tesis/Şube sorumlularına periyodik aralıklarla bilgi vermek,

j)   Tesis/Şube sorumlularına    EÇBS    (Entegre    Çevre    Bilgi    Sistemi)    iş    ve    işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

k)  Atıkların, kurum içinde atık toplama ve geri dönüşüm tesislerine teslim edilmesini ve mümkünse kullanılabilir ürüne dönüştürülmesini Tesis/Şube sorumlularınca yaptırılmasını sağlamak,

l)  Tesis/Şube sorumlularını toplantıya çağırmak, toplantı gündem maddelerini belirlemek ve toplantıların kayıt altına alınmasını sağlamak,

m)  Sıfır atık yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek ve Üniversitede uygulanmasını sağlamak,

n)  Rektörün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Üniversite sıfır atık tesis/şube sorumlarının görevleri

MADDE 7- (1) Üniversite Sıfır Atık Tesis/Şube sorumluları (Fakülte/Yüksekokul Sekreterleri ve görevlendirilen personeller) rektöre ve sıfır atık komisyonuna bağlı olarak görevlerini yerine getirir; Görevlerin yerine getirilmesinde Rektöre ve Sıfır atık komisyonuna karşı sorumludur.

(2) Tesis/Şube sorumlularının görev ve yetkileri şunlardır;

a)  Rektörün aldığı kararları yerine getirmek ve takip etmek,

b)  Farkındalık oluşturmak adına kendi birimlerinde eğitimler düzenlemek,

c)  Atıkların, birim içinde atık toplama ve geri dönüşüm tesislerine teslim edilmesini ve mümkünse kullanılabilir ürüne dönüştürülmesini sağlamak,

ç) EÇBS (Entegre Çevre Bilgi Sistemi) iş ve işlemlerini yürütmek, (Faaliyet ekleme, yıllık beyan verme ve buna bağlı sistemsel işlemler)

d)   Birimlerine ait Atık Geçici Depolama alanlarından, atık toplama kutularına kadar düzeni sağlamak ve kontrol etmek,

e)  Öğrenci ve personelleri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek,

f)  Atık Teslimi yapıldıktan sonra Atık Alındı Makbuzunu teslim almak (EÇBS/Sıfır Atık Bilgi Sistemi) işlem yapıp dosyalamak, istenildiğinde komisyona göndermek,

g)  2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan mevzuat ile uluslararası kabul görmüş atık düzenlemelerinin takibini yapmak,

ğ) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmî Gazetede yayımlananSıfır Atık Yönetmeliği hükümlerine uymak,

Üniversite sıfır atık yönetimi birimi

MADDE 8– (1) Üniversite Sıfır Atık Komisyonu faaliyetlerini, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde yürütür. Sıfır Atık Komisyonu Tesis/Şube sorumluları, atık toplama ve teslim etme işlerini İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı Temizlik Amirliği ile koordineli olarak yürütür.

Atık üreticileri ve sorumlulukları

MADDE 9– (1) Atık üreticileri, Üniversite kadrosunda görev yapan personel ve öğrenciler ile Üniversite yerleşkelerinde yükleniciler adına çalışan personel ve misafirlerdir.

(2) Atık üreticilerinin sorumlulukları şunlardır;

a)  Yönerge ile belirlenen uygulama esaslarına uymak,

b)  İlgili sıfır atık komisyonu ile sorumluların talimatlarına uymak ve bunları uygulamak,

c)   Atık oluşumunu önlemek, bu mümkün değilse atık üretim miktarını en aza indirmek için gerekli önlemleri almak,

ç) Atık içeriğinin geri kazanılması ve tehlike içeriğinin azaltılması/ortadan kaldırılması amacıyla atıkların içeriğini dikkate alarak Üniversite içerisinde konuşlandırılan toplama, saklama ve depolama ünitelerine bırakmak,

d)    Günlük yaşamda ve çalışma hayatında kullanılacak ürünlerde, kullanıldıktan sonra doğaya salınımları en zararsız ürünleri kullanmak,

e)   Atıkların doğaya gelişigüzel bırakılmaması için duyarlı olmak, atıkların önlenmesi konusundaki gelişmeleri takip etmek, düşünce ve önerilerini birim atık sorumlusuna iletmek,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yönergede hüküm bulunmayan durumlar

MADDE 10– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri, mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla alınacak Senato kararları uygulanır.

(2) Sıfır Atık Komisyonu: Mevzuat hükümlerine ve bu Yönerge hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, çalışmaları ile ilgili iç düzenlemeler yapabilir esaslar belirleyebilir.

Yürürlük

MADDE 11– (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12– (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

 

 

Açıklama

Kabul/Revizyon Tarihi ve Karar Numarası

Kabul

29/02/2024 - 2024/29